Có 1 kết quả:

gǔn kāi

1/1

gǔn kāi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to boil (of liquid)
(2) boiling hot
(3) Get out!
(4) Go away!
(5) fuck off (rude)