Có 1 kết quả:

mǎn kǒu yìng chéng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to promise readily