Có 1 kết quả:

mǎn yuán chūn sè

1/1

Từ điển Trung-Anh

everything in the garden is lovely

Một số bài thơ có sử dụng