Có 1 kết quả:

mǎn fān

1/1

mǎn fān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) under full sail
(2) going as fast as possible

Một số bài thơ có sử dụng