Có 1 kết quả:

piāo yù

1/1

piāo yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) wandering tattler (Tringa incana)