Có 1 kết quả:

lòu shuǐ zhuàn hún tiān yí

1/1

Từ điển Trung-Anh

water-driven armillary sphere (Zhang Heng's famous astronomical apparatus)