Có 1 kết quả:

lòu dòng bǎi chū

1/1

lòu dòng bǎi chū

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lit. one hundred loopholes (idiom); full of mistakes (of speech or article)