Có 1 kết quả:

Mò běi ㄇㄛˋ ㄅㄟˇ

1/1

Mò běi ㄇㄛˋ ㄅㄟˇ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Outer Mongolia (lit. north of the Gobi Desert)

Một số bài thơ có sử dụng