Có 1 kết quả:

Hàn wén dì Liú héng ㄏㄢˋ ㄨㄣˊ ㄉㄧˋ ㄌㄧㄡˊ ㄏㄥˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Liu Heng (202-157 BC), the fourth Han emperor Han Wendi, reigned 180-157 BC