Có 1 kết quả:

xuán wō

1/1

xuán wō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) whirlpool
(2) eddy
(3) vortex
(4) (fig.) maelstrom