Có 1 kết quả:

màn wú mù dì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) aimless
(2) at random