Có 1 kết quả:

màn bù zhě

1/1

màn bù zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) rambler
(2) a person strolling about