Có 1 kết quả:

màn yóu

1/1

màn yóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to travel around
(2) to roam
(3) (mobile telephony) roaming

Một số bài thơ có sử dụng