Có 1 kết quả:

màn yì

1/1

màn yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to overflow
(2) to be brimming over