Có 1 kết quả:

màn màn cháng yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

endless night (idiom); fig. long suffering