Có 1 kết quả:

màn wú mù dì ㄇㄢˋ ㄨˊ ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) aimless
(2) at random