Có 1 kết quả:

màn wú biān jì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) extremely vast
(2) boundless
(3) limitless
(4) digressing
(5) discursive
(6) going off on tangents
(7) straying far off topic