Có 1 kết quả:

màn huà

1/1

màn huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) caricature
(2) cartoon
(3) Japanese manga