Có 1 kết quả:

shù kǒu

1/1

shù kǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rinse one's mouth
(2) to gargle

Một số bài thơ có sử dụng