Có 1 kết quả:

shù xǐ

1/1

shù xǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to rinse the mouth and wash the face