Có 1 kết quả:

zhǎng tíng bǎn

1/1

Từ điển Trung-Anh

daily upper limit on the price of a stock