Có 1 kết quả:

zhǎng qián

1/1

zhǎng qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) inflation
(2) salary raise