Có 1 kết quả:

jiàn màn

1/1

jiàn màn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to slow down gradually
(2) slower and slower
(3) (music) decelerando
(4) ritardando