Có 1 kết quả:

pō yān huā

1/1

pō yān huā

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

low-class prostitute