Có 1 kết quả:

jié jìng wú xiá

1/1

Từ điển Trung-Anh

clean and spotless