Có 6 kết quả:

Pānfānpānpánpàn

1/6

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nước vo gạo. § Tục gọi là “tẩy mễ thủy” 洗米水.
2. (Danh) Chỗ nước chảy tràn.
3. (Danh) Họ “Phan”.

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nước vo gạo. § Tục gọi là “tẩy mễ thủy” 洗米水.
2. (Danh) Chỗ nước chảy tràn.
3. (Danh) Họ “Phan”.

pān

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

họ Phan

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nước vo gạo. § Tục gọi là “tẩy mễ thủy” 洗米水.
2. (Danh) Chỗ nước chảy tràn.
3. (Danh) Họ “Phan”.

Từ điển Thiều Chửu

① Nước vo gạo.
② Họ Phan.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nước vo gạo;
② [Pan] (Họ) Phan.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước tràn ra — Một âm khác là Phan.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nước gạo, nước vo gạo — Họ người — Một âm là Bàn. Xem Bàn.

Từ ghép 10

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nước vo gạo. § Tục gọi là “tẩy mễ thủy” 洗米水.
2. (Danh) Chỗ nước chảy tràn.
3. (Danh) Họ “Phan”.

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Nước vo gạo. § Tục gọi là “tẩy mễ thủy” 洗米水.
2. (Danh) Chỗ nước chảy tràn.
3. (Danh) Họ “Phan”.