Có 1 kết quả:

qián fú qī

1/1

qián fú qī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

incubation period (of disease)