Có 1 kết quả:

qián rù

1/1

qián rù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to submerge
(2) to infiltrate
(3) to steal into

Một số bài thơ có sử dụng