Có 1 kết quả:

qián zài wēi xié

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) potential threat
(2) potential menace