Có 1 kết quả:

qián zài méi jiè

1/1

Từ điển Trung-Anh

potential vector