Có 1 kết quả:

qián yǐng ㄑㄧㄢˊ ㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to hide
(2) latent image (in photography)