Có 1 kết quả:

qián shuǐ fū bìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

bends