Có 1 kết quả:

qián shuǐ zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

a diver