Có 1 kết quả:

qián shuǐ tǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

submarine