Có 1 kết quả:

qián yí

1/1

qián yí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intangible changes
(2) unnoticed transformation
(3) changes behind the scenes