Có 1 kết quả:

qián zhì

1/1

qián zhì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

potential