Có 1 kết quả:

qián táo

1/1

qián táo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to abscond
(2) to slink off