Có 1 kết quả:

qián táo wú zōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to abscond without leaving a trace (idiom)