Có 1 kết quả:

qián fú

1/1

qián fú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hide
(2) to cover up
(3) to conceal