Có 1 kết quả:

qián lì gǔ

1/1

qián lì gǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) stock that has potential to increase in value
(2) (fig.) sb with good prospects