Có 1 kết quả:

qián lì gǔ nán rén

1/1

Từ điển Trung-Anh

man with good prospects