Có 1 kết quả:

qián zài

1/1

qián zài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hidden
(2) potential
(3) latent