Có 1 kết quả:

qián zài wēi xiǎn dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

latent hazard