Có 1 kết quả:

qián yǐng

1/1

qián yǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hide
(2) latent image (in photography)