Có 1 kết quả:

qián xīn

1/1

qián xīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to concentrate fully on sth
(2) single-minded