Có 1 kết quả:

qián yì shí

1/1

qián yì shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unconscious mind
(2) subconscious mind
(3) subconsciousness