Có 1 kết quả:

qián shuǐ dāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

dive knife