Có 1 kết quả:

qián shuǐ yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) diver
(2) frogman