Có 1 kết quả:

qián shuǐ fú

1/1

qián shuǐ fú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) diving suit
(2) wetsuit