Có 1 kết quả:

qián shuǐ yī

1/1

qián shuǐ yī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

diving suit